Kancelaria Notarialna Wrocław

Akty notarialne

Przepisy prawa dla większości czynności prawnych dotyczących nieruchomości wymagają formy aktu notarialnego, na przykład:

 • sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, wniesienie aportu do spółki kapitałowej, jeżeli przedmiotem tych czynności
  są prawo własności lub użytkowanie wieczyste nieruchomości
  albo spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu
 • ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie lokalu
 • ustanowienie i przeniesienie użytkowania wieczystego nieruchomości
 • ustanowienie dożywocia
 • zrzeczenie się własności nieruchomości
 • ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości
 • ustanowienie prawa pierwokupu lub odkupu dla nieruchomości oraz wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości.
 • umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność, rozszerzenie wspólności, podział majątku)
 • zrzeczenie się do dziedziczenia spadku
 • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa spółki partnerskiej, statut spółki akcyjnej, podwyższenie bądź obniżenie kapitału zakładowego spółki

« powrót