Kancelaria Notarialna Wrocław

Czynności

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo
o notariacie (j.t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369 ze zm.)

notariusz dokonuje następujących czynności

 • sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron,
 • przeprowadza procedurę spadkową zakończoną wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia i/lub europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządza wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów,
 • sporządza poświadczenia: kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu;
 • sporządza protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów;
 • doręcza oświadczenia;
 • sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera następujące opłaty

 • podatki, w zależności o rodzaju czynności, najczęściej pcc i podatek od spadków i darowizn, w stawkach przewidzianych w odpowiednich przepisach;
 • opłaty sądowe w wysokości przewidzianej w odpowiednich przepisach;
 • wynagrodzenie notarialne określone w rozporządzeniu wraz
  z należnym podatkiem VAT.