Kancelaria Notarialna Wrocław
dr Joanna Kawecka-Pysz

Dr Joanna Kawecka - Pysz
Notariusz

Wykształcenie

  • Doktoranckie Studium Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa cywilnego – praca doktorska zatytułowana „Prawne aspekty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców”.

Doświadczenie zawodowe

  • w latach 1999 – 2006 -regularna praktyka orzecznicza asesora, a następnie sędziego orzekającego w sprawach cywilnych, także w charakterze sędziego delegowanego do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w celu orzekania w sprawach rozpoznawanych w drugiej instancji;
  • w latach 1995 – 1998 nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia z podstaw prawa cywilnego i prawa handlowego oraz prawa umów w obrocie gospodarczym;
  • uczestniczka i prelegentka konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr;
  • wykłady z zakresu obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców prowadzone dla Izby Notarialnej w Warszawie;
  • od czerwca 2006 roku notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu.

Publikacje

  • Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – liberalizacja czy zaostrzenie regulacji, REJENT Nr 11/1997;
  • Kolizyjnoprawne aspekty nabywania nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców, REJENT Nr 2-1999;
  • Odstępstwa od zastosowania prawa rei sitae do oceny zagadnień dotyczących przeniesienia na cudzoziemca prawa własności nieruchomości położonej w Polsce, REJENT Nr 7-8/2001;
  • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, Zakamycze 2004r.